School Board Members

School Board Members:

Richard Koski – President                                                                                                        

Richard.Koski@k12.nd.us

Sheri Fischer – Vice President                                                                  

Sheri.Fischer@k12.nd.us

Greg Fischer – Director                                                                               

Greg.Fischer@k12.nd.us

Jason Bosch – Director                                                                                

Jason.Bosch@k12.nd.us

Aaron Hertz – Director                                                                               

Aaron.Hertz@k12.nd.us